درگاه احراز هویت آنلاین

مشاهده سرویس ها

سرویس های هوش مصنوعی

مشاهده سرویس ها

سرویس های استعلامی

مشاهده سرویس ها

سرویس های احراز هویت

مشاهده سرویس ها

صدور امضا دیجیتال

مشاهده سرویس ها

استعلام اطلاعات شرکت

مشاهده سرویس ها

سرویس نئوبانک

مشاهده سرویس ها

سجام آنلاین

بزودی

شارژ و بسته اینترنتی

بزودی

کارگر و کارفرما

بزودی

قوه قضائیه هوشمند

بزودی

سرویس دریافت توکنبرای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.

https://api.itsaaz.ir/identity/token
خروجی دریافتی

{
  "access_token": "eyJhbGciOiJBMTI4S1ciLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2IiwidHlwIj
  oiSldUIn0.RyslLhXTv_jdMAeeD35ZIJoWr4mpMhbaCqy7Cj4ddzlAc13RUzUT7
  A.azg8VRnYGyv_bleSoi04Xw.9xlEGPiY-
  W-DWi2DZn_wXQVUBV7g3c4WpxKW3EZWKraKpS9xOy9nXwy8yYmvGsaAhfpmjyF_e7Tcydg19kxZ
  VRo9UybBsJSC5chPpQeG9in_s0nRFhIupK8jgKl4EGyWXYZf1z4dqo3Li8uj0Mx2l6T6
  a-UD2IsJQyDtHoxKr2j9I67dzRp4njFEn8ikcNOknkevZB644Bn11EJd3NKROFASljwgMRRnHKt
  QpzTTQEKVd7whsi3RMg9o7SK6NOKcthgczNiQwm3fobXAL3HZMQYhUhMNtjifq89O7
  7-ktooCwxKYhDK6HIVxO_IwDq0KaQZnQlwBAO42v57oIA3inEdDjmPYK4Vghv5wG3KCOA3HYX
  ",
  "expires_in": 3600,
  "token_type": "Bearer",
  "refresh_token": "43097213F796FDEF3975CB56598052D0ACB08034C7857B299C4A655EB14A0E3C",
  "scope": "ekyc_api offline_access"

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 Grant_type srting
2 Client_id srting
3 Client_secret srting
4 username srting
4 password srting

سرویس های پردازش تصویر(livenes)

سرویس پردازش مشابهت دو تصویر:۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2- پس از فراخوانی سرویس، اطلاعات کاربر مطابق آنچه در جدول پارامتر های خروجی نمایش داده شده است، ارسال می شود.

https://api.itsaaz.ir/ai/Financial/FaceSimilarity
خروجی دریافتی

{
 "data": {
  "cosine_Similarity": "96.8221258331775665",
  "is_Verified": true,
  "similarity": 87.82258331775665,
  "success": true
 },
 "error": {
  "errorCode": 0,
  "customMessage": "string"
}
}پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 Face1Image File تصویر اول چهره
2 Face2Image File تصویر دوم چهره

پارامترهای خروجی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 cosine_Similarity string فاصله کسینوسی شباهت
2 is_Verified bool وضعیت تایید
3 similarity string درصد مشابهت
4 success string وضعیت احراز

سرویس پردازش مشابهت تصویر با فیلم و وضعیت زنده بودن فرد:


۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2- پس از فراخوانی سرویس، اطلاعات کاربر مطابق آنچه در جدول پارامتر های خروجی نمایش داده شده است، ارسال می شود.

https://api.itsaaz.ir/ai/CompareImageAndVideoLiveness
خروجی دریافتی

{
 "data": {
  "is_Live": true,
  "is_Verified": true,
  "liveness_Score": 0.16967620343155096,
  "liveness_Success": true,
  "similarity": 87.82258331775665,
  "verification_Result": {
   "is_Verify": true
  },
  "verification_Success": true
 },
 "meta": null,
 "error": null
}
پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 VideoFile File ویدیو دریافتی از فرد
2 ImageFile File تصویر دریافتی از فرد

پارامترهای خروجی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 is_live bool وضعیت زنده بودن
2 Is_verified bool میزان زنده بودن فرد
3 liveness_Score string وضعیت زنده بودن
4 liveness_Success bool میزان مشابهت
5 similarity bool وضعیت درخواست
6 is_Verify string وضعیت موفقیت آمیز بودن
7 verification_Success string وضعیت احراز

سرویس های بازخوانی اطلاعات(OCR)

سرویس دریافت اطلاعات روی کارت ملی(OCR):


۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2- پس از فراخوانی سرویس، اطلاعات کاربر مطابق آنچه در جدول پارامتر های خروجی نمایش داده شده است، ارسال می شود.
3-در این سرویس با استفاده از سیستم پردازش تصویر دیتای کاربر از روی عکس کارت ملی دریافت می شود:

https://api.itsaazp.ir/ai/nationalfront
خروجی دریافتی

{
 "data": {
  "result": true,
  "firstName": "نام",
  "lastName": "نام خانوادگی",
  "fatherName": "نام پدر",
  "nationalCode": "کدملی",
  "birthDate": "تاریخ تولد",
  "expirationDate": "تاریخ انقضای کارت ملی",
  "facePhoto": null
 },
 "meta": null,
 "error": null
}

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 FrontSide File تصویر روی کارت ملی

سرویس دریافت اطلاعات پشت کارت ملی(OCR):


۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2- پس از فراخوانی سرویس، اطلاعات کاربر مطابق آنچه در جدول پارامتر های خروجی نمایش داده شده است، ارسال می شود.
3-در این سرویس با استفاده از سیستم پردازش تصویر دیتای کاربر از روی عکس کارت ملی دریافت می شود:

https://api.itsaaz.ir/ai/nationalback
خروجی دریافتی


 "data": {
  "serialCard": "سریال کارت ملی"
 },
 "meta": null,
 "error": null

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 Backside File تصویر پشت کارت ملی

سرویس های تبدیل صوت به متن

سرویس تبدیل صورت فارسی به متن فارسی:۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2- پس از فراخوانی سرویس، اطلاعات کاربر مطابق آنچه در جدول پارامتر های خروجی نمایش داده شده است، ارسال می شود.

https://api.itsaaz.ir/ai/ConvertPersianSpeechToText
خروجی دریافتی

{
 "data": {
  "text": "متن خروجی"
 },
 "meta": null,
 "error": null
}
پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 AudioFile File فایل صوتی

پارامترهای خروجی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 text string متن خروجی

سرویس تبدیل صوت انگلیسی به متن انگلیسی:


۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2- پس از فراخوانی سرویس، اطلاعات کاربر مطابق آنچه در جدول پارامتر های خروجی نمایش داده شده است، ارسال می شود.

https://api.itsaaz.ir/ai/convertenglishspeechtotext
خروجی دریافتی

{
 "data": {
  "text": "متن خروجی"
 },
 "meta": null,
 "error": null
}

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 AudioFile File فایل صوتی

پارامترهای خروجی

ردیف پارامتر خروجی نوع خروجی توضیحات
1 text string متن خروجی

سرویس تبدیل فایل PDF به متن:


۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2- پس از فراخوانی سرویس، اطلاعات کاربر مطابق آنچه در جدول پارامتر های خروجی نمایش داده شده است، ارسال می شود.
3-در این سرویس با استفاده از سیستم پردازش تصویر دیتای کاربر از روی عکس کارت ملی دریافت می شود:

https://api.itsaazp.ir/ai/convertpdftotext
خروجی دریافتی

{
 "data": {
  "text": "متن خروجی"
 },
 "meta": null,
 "error": null
}

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 Pdf file File فایل PDF

پارامترهای خروجی

ردیف پارامتر خروجی نوع خروجی توضیحات
1 text string متن خروجی