درگاه احراز هویت آنلاین

مشاهده سرویس ها

سرویس های هوش مصنوعی

مشاهده سرویس ها

سرویس های استعلامی

مشاهده سرویس ها

سرویس های احراز هویت

مشاهده سرویس ها

صدور امضا دیجیتال

مشاهده سرویس ها

استعلام اطلاعات شرکت

مشاهده سرویس ها

سرویس نئوبانک

مشاهده سرویس ها

سجام آنلاین

بزودی

شارژ و بسته اینترنتی

بزودی

کارگر و کارفرما

بزودی

قوه قضائیه هوشمند

بزودی

سرویس دریافت توکنبرای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.

https://api.itsaaz.ir/identity/token
خروجی دریافتی

{
  "access_token": "eyJhbGciOiJBMTI4S1ciLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2IiwidHlwIj
  oiSldUIn0.RyslLhXTv_jdMAeeD35ZIJoWr4mpMhbaCqy7Cj4ddzlAc13RUzUT7
  A.azg8VRnYGyv_bleSoi04Xw.9xlEGPiY-
  W-DWi2DZn_wXQVUBV7g3c4WpxKW3EZWKraKpS9xOy9nXwy8yYmvGsaAhfpmjyF_e7Tcydg19kxZ
  VRo9UybBsJSC5chPpQeG9in_s0nRFhIupK8jgKl4EGyWXYZf1z4dqo3Li8uj0Mx2l6T6
  a-UD2IsJQyDtHoxKr2j9I67dzRp4njFEn8ikcNOknkevZB644Bn11EJd3NKROFASljwgMRRnHKt
  QpzTTQEKVd7whsi3RMg9o7SK6NOKcthgczNiQwm3fobXAL3HZMQYhUhMNtjifq89O7
  7-ktooCwxKYhDK6HIVxO_IwDq0KaQZnQlwBAO42v57oIA3inEdDjmPYK4Vghv5wG3KCOA3HYX
  ",
  "expires_in": 3600,
  "token_type": "Bearer",
  "refresh_token": "43097213F796FDEF3975CB56598052D0ACB08034C7857B299C4A655EB14A0E3C",
  "scope": "ekyc_api offline_access"

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 Grant_type srting
2 Client_id srting
3 Client_secret srting
4 username srting
4 password srting

سرویس های استعلام فرد

سرویس تطبیق شماره موبایل کاربر با کد ملی کاربر(شاهکار):

برای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2- پس از فراخوانی سرویس، اطلاعات کاربر مطابق آنچه در جدول پارامتر های خروجی نمایش داده شده است، ارسال می شود.

https://api.itsaaz.ir/ai/shahkar/verifyMobile
خروجی دریافتی

  

 "data": true,
 "error": {
  "errorCode": 0,
  "customMessage": "string"
 }


پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 NationalCode srting کدملی فرد
2 mobile srting شماره موبایل فرد

سرویس دریافت اطلاعات فرد از ثبت احوال:


۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2- پس از فراخوانی سرویس، اطلاعات کاربر مطابق آنچه در جدول پارامتر های خروجی نمایش داده شده است، ارسال می شود.

https://api.itsaaz.ir/ai/civilRegistryGetData
خروجی دریافتی

{
 "data": {
  "birthDate": "تاریخ تولد",
  "lastName": "نام خانوادگی",
  "fatherName": "نام پدر",
  "gender": جنسیت,
  "firstName": "نام",
  "nationalCode": "کدملی",
  "identityId": "شماره شناسنامه",
  "requestStatus": "جدید",
  "isDead": false,
  "isMatch": true,
  "message": null
 },
 "meta": null,
 "error": null
}


پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 NationalCode srting کدملی فرد
2 mobile srting شماره موبایل فرد
3 BirthDate date تاریخ تولد(شمسی)


توجه داشته باشید در صورتیکه کدملی و شماره شناسنامه یکسان باشد مقدار identityId صفر بازگردانده می شود

سرویس های استعلام بانکی

سرویس استعلام شماره شبا:


۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2- پس از فراخوانی سرویس، اطلاعات کاربر مطابق آنچه در جدول پارامتر های خروجی نمایش داده شده است، ارسال می شود.

https://api.itsaaz.ir/ai/Financial/ShebaInquiry
خروجی دریافتی


{
"data": {
"depositNumber": "شماره حساب",
"iBanType": " نوع حساب",
"bankCode": "شماره بانک",
"bankName": "نام بانک",
"ownersInfo": [
{
 "firstName": "نام",
 "lastName": "نام خانوادگی"
}
],
"operationTime": 1631019863085,
"authorizationUrl": null
}
پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 iban srting شماره شبا
1 platform srting پلتفورم ("platform": "WINDOWS")
1 userAgent srting نوع مرورگر بهمراه IP ("userAgent": "Chrome/66.0. ***.181")

سرویس استعلام مشخصات صاحب کارت:برای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.

https://api.itsaaz.ir/ai/Financial/GetShebaAndCardOwnerInfo
خروجی دریافتی

{
"data": {
"iBan": "شمراه شبا",
"firstName": "نام",
"lastName": "نام خانوادگی",
"depositNumber": "شماره سپرده",
"operationTime": زمان اجرا
},
"meta": null,
"error": null
}


پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 national_code srting
2 pan srting
3 platform srting پلتفورم ("platform": "WINDOWS")
4 userAgent srting نوع مرورگر بهمراه IP ("userAgent": "Chrome/66.0. ***.181")

سرویس های استعلام کدپستی:

سرویس دریافت آدرس بر اساس کد پستی:برای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.

https://api.itsaaz.ir/ai/Financial/GetAddressByPostcode
خروجی دریافتی

{
 "data": {
  "address": "آدرس خروجی",
  "operationTime": 0
 },
 "meta": null,
 "error": null
}پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 Postcode srting کدپستی
2 platform srting پلتفورم ("platform": "WINDOWS")
3 userAgent srting نوع مرورگر بهمراه IP ("userAgent": "Chrome/66.0. ***.181")

سرویس دریافت جزئیات آدرس بر اساس کد پستی:برای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.

https://api.itsaaz.ir/ai/Financial/GetAddressDetailsByPostcode
خروجی دریافتی

{
 "data": {
  "buidingName": "ساختمان وزارت خارجه (میلاد)",
  "description": "ق 8",
  "floor": "اول",
  "houseNumber": 47,
  "localityCode": 99999,
  "localityName": "تهران",
  "localityType": null,
  "zipCode": "1476773767",
  "province": "تهران",
  "sideFloor": "B2",
  "street": "بلوار عدل",
  "street2": "خیابان شهید حسن هفت لنگ [گلزار یکم]",
  "subLocality": "پونک جنوبی",
  "townShip": "تهران",
  "traceId": "596120515",
  "village": null,
  "operationTime": 0
 },
 "meta": null,
 "error": null
}پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 Postcode srting کدپستی
2 platform srting پلتفورم ("platform": "WINDOWS")
3 userAgent srting نوع مرورگر بهمراه IP ("userAgent": "Chrome/66.0. ***.181")

سرویس دریافت مختصات جغرافیایی بر اساس کد پستیبرای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.

https://api.itsaaz.ir/ai/Financial/GetPostCodeByGeographyLocation
خروجی دریافتی


 "data": {
  "lattitude": "35.7598694902",
  "longtitude": "51.3291482308",
  "operationTime": 1631008556720
 },
 "meta": null,
 "error": null}پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 Postcode srting کدپستی
2 platform srting پلتفورم ("platform": "WINDOWS")
3 userAgent srting نوع مرورگر بهمراه IP ("userAgent": "Chrome/66.0. ***.181")

پارامترهای خروجی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 lattitude srting عرض جغرافیایی
2 longtitude srting طول جغرافیایی
3 operationTime srting زمان