درگاه احراز هویت آنلاین

مشاهده سرویس ها

سرویس های هوش مصنوعی

مشاهده سرویس ها

سرویس های استعلامی

مشاهده سرویس ها

سرویس های احراز هویت

مشاهده سرویس ها

صدور امضا دیجیتال

مشاهده سرویس ها

استعلام اطلاعات شرکت

مشاهده سرویس ها

سرویس نئوبانک

مشاهده سرویس ها

سجام آنلاین

بزودی

شارژ و بسته اینترنتی

بزودی

کارگر و کارفرما

بزودی

قوه قضائیه هوشمند

بزودی

سرویس دریافت توکنبرای فراخوانی این سرویس مراحل زیر را طی کنید:
۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.


 https://api.itsaaz.ir/identity/token
    

 Post
    

 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
    

 grant_type= "password" 
 client_id= "ekyc"
 Client_secret= "f63026a9-912d-8978-ac80-4ae5d63db1ac" 
 username= "test"
 password= "t_86574213@T"
    

 {
  "access_token": "توکن",
  "expires_in": مدت استفاده,
  "token_type": "نوع توکن",
  "refresh_token": "رفرش توکن",
  "scope": "محدوده"
 }    
    

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 Grant_type String
2 Client_id String
3 Client_secret String
4 username String
4 password String

نمونه کد


 var client = new RestClient("https://api.itsaaz.ir/identity/token");
 client.Timeout = -1;
 var request = new RestRequest(Method.POST);
 request.AddHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
 request.AddParameter("grant_type", "password");
 request.AddParameter("client_id", "test");
 request.AddParameter("Client_secret", "66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f");
 request.AddParameter("username", "test");
 request.AddParameter("password", "t_86574213@H");
 IRestResponse response = client.Execute(request);
 Console.WriteLine(response.Content);
    

 curl --location --request POST 'https://api.itsaaz.ir/identity/token' \
 --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
 --data-urlencode 'grant_type=password' \
 --data-urlencode 'client_id=test' \
 --data-urlencode 'Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f' \
 --data-urlencode 'username=test' \
 --data-urlencode 'password=t_86574213@H'
    

 var headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
 };
 var request = http.Request('POST', Uri.parse('https://api.itsaaz.ir/identity/token'));
 request.bodyFields = {
  'grant_type': 'password',
  'client_id': 'test',
  'Client_secret': '66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f',
  'username': 'test',
  'password': 't_86574213@H'
 };
 request.headers.addAll(headers);
 
 http.StreamedResponse response = await request.send();
 
 if (response.statusCode == 200) {
  print(await response.stream.bytesToString());
 }
 else {
  print(response.reasonPhrase);
 }
     
    

 package main

 import (
  "fmt"
  "strings"
  "net/http"
  "io/ioutil"
 )
 
 func main() {
 
  url := "https://api.itsaaz.ir/identity/token"
  method := "POST"
 
  payload := strings.NewReader("grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H")
 
  client := &http.Client {
  }
  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  req.Header.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
 
  res, err := client.Do(req)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  defer res.Body.Close()
 
  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
  if err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }
  fmt.Println(string(body))
 }
    

 POST /identity/token HTTP/1.1
 Host: api.itsaaz.ir
 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
 Content-Length: 123
 
 grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H
    

  OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
 MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
 RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213@H");
 Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.itsaaz.ir/identity/token")
  .method("POST", body)
  .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .build();
 Response response = client.newCall(request).execute();

      

 Unirest.setTimeouts(0, 0);
 HttpResponse<String> response = Unirest.post("https://api.itsaaz.ir/identity/token")
  .header("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
  .field("grant_type", "password")
  .field("client_id", "test")
  .field("Client_secret", "66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f")
  .field("username", "test")
  .field("password", "t_86574213@H")
  .asString();
 
 
 
      

 var myHeaders = new Headers();
 myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
 
 var urlencoded = new URLSearchParams();
 urlencoded.append("grant_type", "password");
 urlencoded.append("client_id", "test");
 urlencoded.append("Client_secret", "66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f");
 urlencoded.append("username", "test");
 urlencoded.append("password", "t_86574213@H");
 
 var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
  body: urlencoded,
  redirect: 'follow'
 };
 
 fetch("https://api.itsaaz.ir/identity/token", requestOptions)
  .then(response => response.text())
  .then(result => console.log(result))
  .catch(error => console.log('error', error));
      

 var settings = {
  "url": "https://api.itsaaz.ir/identity/token",
  "method": "POST",
  "timeout": 0,
  "headers": {
   "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
  },
  "data": {
   "grant_type": "password",
   "client_id": "test",
   "Client_secret": "66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f",
   "username": "test",
   "password": "t_86574213@H"
  }
 };

 $.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
 });
      

 var data = "grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H";

 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.withCredentials = true;
 
 xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
  if(this.readyState === 4) {
   console.log(this.responseText);
  }
 });
 
 xhr.open("POST", "https://api.itsaaz.ir/identity/token");
 xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
 
 xhr.send(data);
      

 CURL *curl;
 CURLcode res;
 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "https://api.itsaaz.ir/identity/token");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL, "https");
  struct curl_slist *headers = NULL;
  headers = curl_slist_append(headers, "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);
  const char *data = "grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H";
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, data);
  res = curl_easy_perform(curl);
 }
 curl_easy_cleanup(curl);
 

    

 var axios = require('axios');
 var qs = require('qs');
 var data = qs.stringify({
  'grant_type': 'password',
  'client_id': 'test',
  'Client_secret': '66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f',
  'username': 'test',
  'password': 't_86574213@H' 
 });
 var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://api.itsaaz.ir/identity/token',
  headers: { 
   'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  data : data
 };
 
 axios(config)
 .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });
 
 
      

 var https = require('follow-redirects').https;
 var fs = require('fs');
 
 var qs = require('querystring');
 
 var options = {
  'method': 'POST',
  'hostname': 'api.itsaaz.ir',
  'path': '/identity/token',
  'headers': {
   'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  'maxRedirects': 20
 };
 
 var req = https.request(options, function (res) {
  var chunks = [];
 
  res.on("data", function (chunk) {
   chunks.push(chunk);
  });
 
  res.on("end", function (chunk) {
   var body = Buffer.concat(chunks);
   console.log(body.toString());
  });
 
  res.on("error", function (error) {
   console.error(error);
  });
 });
 
 var postData = qs.stringify({
  'grant_type': 'password',
  'client_id': 'test',
  'Client_secret': '66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f',
  'username': 'test',
  'password': 't_86574213@H'
 });
 
 req.write(postData);
 
 req.end();
      

 var request = require('request');
 var options = {
  'method': 'POST',
  'url': 'https://api.itsaaz.ir/identity/token',
  'headers': {
   'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  },
  form: {
   'grant_type': 'password',
   'client_id': 'test',
   'Client_secret': '66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f',
   'username': 'test',
   'password': 't_86574213@H'
  }
 };
 request(options, function (error, response) {
  if (error) throw new Error(error);
  console.log(response.body);
 });
 
 
      

 var unirest = require('unirest');
 var req = unirest('POST', 'https://api.itsaaz.ir/identity/token')
  .headers({
   'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
  })
  .send('grant_type=password')
  .send('client_id=test')
  .send('Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f')
  .send('username=test')
  .send('password=t_86574213@H')
  .end(function (res) { 
   if (res.error) throw new Error(res.error); 
   console.log(res.raw_body);
  });
 
 
      

 #import <Foundation/Foundation.h>

 dispatch_semaphore_t sema = dispatch_semaphore_create(0);
 
 NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.itsaaz.ir/identity/token"]
  cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
 NSDictionary *headers = @{
  @"Content-Type": @"application/x-www-form-urlencoded"
 };
 
 [request setAllHTTPHeaderFields:headers];
 NSMutableData *postData = [[NSMutableData alloc] initWithData:[@"grant_type=password" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [postData appendData:[@"&client_id=test" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [postData appendData:[@"&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [postData appendData:[@"&username=test" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [postData appendData:[@"&password=t_86574213@H" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
 [request setHTTPBody:postData];
 
 [request setHTTPMethod:@"POST"];
 
 NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
 NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"%@", error);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  } else {
   NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
   NSError *parseError = nil;
   NSDictionary *responseDictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:data options:0 error:&parseError];
   NSLog(@"%@",responseDictionary);
   dispatch_semaphore_signal(sema);
  }
 }];
 [dataTask resume];
 dispatch_semaphore_wait(sema, DISPATCH_TIME_FOREVER);   
    

 open Lwt
 open Cohttp
 open Cohttp_lwt_unix

 let postData = ref "grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H";;
 
 let reqBody = 
  let uri = Uri.of_string "https://api.itsaaz.ir/identity/token" in
  let headers = Header.init ()
   |> fun h -> Header.add h "Content-Type" "application/x-www-form-urlencoded"
  in
  let body = Cohttp_lwt.Body.of_string !postData in
 
  Client.call ~headers ~body `POST uri >>= fun (_resp, body) ->
  body |> Cohttp_lwt.Body.to_string >|= fun body -> body
 
 let () =
  let respBody = Lwt_main.run reqBody in
  print_endline (respBody)
    

 <?php

 $curl = curl_init();
 
 curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.itsaaz.ir/identity/token',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => 'grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
   'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
  ),
 ));
 
 $response = curl_exec($curl);
 
 curl_close($curl);
 echo $response;
 
      

 <?php
 require_once 'HTTP/Request2.php';
 $request = new HTTP_Request2();
 $request->setUrl('https://api.itsaaz.ir/identity/token');
 $request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_POST);
 $request->setConfig(array(
  'follow_redirects' => TRUE
 ));
 $request->setHeader(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
 ));
 $request->addPostParameter(array(
  'grant_type' => 'password',
  'client_id' => 'test',
  'Client_secret' => '66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f',
  'username' => 'test',
  'password' => 't_86574213@H'
 ));
 try {
  $response = $request->send();
  if ($response->getStatus() == 200) {
   echo $response->getBody();
  }
  else {
   echo 'Unexpected HTTP status: ' . $response->getStatus() . ' ' .
   $response->getReasonPhrase();
  }
 }
 catch(HTTP_Request2_Exception $e) {
  echo 'Error: ' . $e->getMessage();
 }
      

 <?php
 $client = new http\Client;
 $request = new http\Client\Request;
 $request->setRequestUrl('https://api.itsaaz.ir/identity/token');
 $request->setRequestMethod('POST');
 $body = new http\Message\Body;
 $body->append(new http\QueryString(array(
  'grant_type' => 'password',
  'client_id' => 'test',
  'Client_secret' => '66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f',
  'username' => 'test',
  'password' => 't_86574213@H')));$request->setBody($body);
 $request->setOptions(array());
 $request->setHeaders(array(
  'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
 ));
 $client->enqueue($request)->send();
 $response = $client->getResponse();
 echo $response->getBody();
 
      

 $headers = New-Object "System.Collections.Generic.Dictionary[[String],[String]]"
 $headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")

 $body = "grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H"

 $response = Invoke-RestMethod 'https://api.itsaaz.ir/identity/token' -Method 'POST' -Headers $headers -Body $body
 $response | ConvertTo-Json
    

 import http.client

 conn = http.client.HTTPSConnection("api.itsaaz.ir")
 payload = 'grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H'
 headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
 }
 conn.request("POST", "/identity/token", payload, headers)
 res = conn.getresponse()
 data = res.read()
 print(data.decode("utf-8"))
      

 import requests

 url = "https://api.itsaaz.ir/identity/token"

 payload='grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H'
 headers = {
  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
 }

 response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

 print(response.text)

      

 require "uri"
 require "net/http"

 url = URI("https://api.itsaaz.ir/identity/token")

 https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 https.use_ssl = true

 request = Net::HTTP::Post.new(url)
 request["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded"
 request.body = "grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H"

 response = https.request(request)
 puts response.read_body
   
    

 http --ignore-stdin --form --follow --timeout 3600 POST 'https://api.itsaaz.ir/identity/token' \
 'grant_type'='password' \
 'client_id'='test' \
 'Client_secret'='66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f' \
 'username'='test' \
 'password'='t_86574213@H' \
 Content-Type:'application/x-www-form-urlencoded'
      

 wget --no-check-certificate --quiet \
  --method POST \
  --timeout=0 \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --body-data 'grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H' \
  'https://api.itsaaz.ir/identity/token'
      

 import Foundation
 #if canImport(FoundationNetworking)
 import FoundationNetworking
 #endif

 var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)

 let parameters = "grant_type=password&client_id=test&Client_secret=66c0af3a-ff89-8390-3b07-cf88a25e5f3f&username=test&password=t_86574213%40H"
 let postData = parameters.data(using: .utf8)

 var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.itsaaz.ir/identity/token")!,timeoutInterval: Double.infinity)
 request.addValue("application/x-www-form-urlencoded", forHTTPHeaderField: "Content-Type")

 request.httpMethod = "POST"
 request.httpBody = postData

 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in 
  guard let data = data else {
   print(String(describing: error))
   semaphore.signal()
   return
  }
  print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
  semaphore.signal()
 }

 task.resume()
 semaphore.wait()
   
    


سرویس تبدیل صوت فارسی به متن فارسی:۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2- پس از فراخوانی سرویس، اطلاعات کاربر مطابق آنچه در جدول پارامتر های خروجی نمایش داده شده است، ارسال می شود.

https://api.itsaaz.ir/ai/ConvertPersianSpeechToText
خروجی دریافتی

{
 "data": {
  "text": "متن خروجی"
 },
 "meta": null,
 "error": null
}
پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 AudioFile File فایل صوتی

پارامترهای خروجی

ردیف پارامتر خروجی نوع خروجی توضیحات
1 text string متن خروجی

سرویس تبدیل صوت انگلیسی به متن انگلیسی:


۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2- پس از فراخوانی سرویس، اطلاعات کاربر مطابق آنچه در جدول پارامتر های خروجی نمایش داده شده است، ارسال می شود.

https://api.itsaaz.ir/ai/convertenglishspeechtotext
خروجی دریافتی

{
 "data": {
  "text": "متن خروجی"
 },
 "meta": null,
 "error": null
}

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 AudioFile File فایل صوتی

پارامترهای خروجی

ردیف پارامتر خروجی نوع خروجی توضیحات
1 text string متن خروجی

سرویس تبدیل فایل PDF به متن:


۱-متد فراخوانی سرویس POST می باشد.
2- پس از فراخوانی سرویس، اطلاعات کاربر مطابق آنچه در جدول پارامتر های خروجی نمایش داده شده است، ارسال می شود.
3-در این سرویس با استفاده از سیستم پردازش تصویر دیتای کاربر از روی عکس کارت ملی دریافت می شود:

https://api.itsaazp.ir/ai/convertpdftotext
خروجی دریافتی

{
 "data": {
  "text": "متن خروجی"
 },
 "meta": null,
 "error": null
}

پارامترهای ورودی

ردیف پارامتر ورودی نوع ورودی توضیحات
1 Pdf file File فایل PDF

پارامترهای خروجی

ردیف پارامتر خروجی نوع خروجی توضیحات
1 text string متن خروجی